Privacyreglement

Laatst bijgewerkt op 04|2021

 

Competent Rebel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op de dienstverlening en website van Competent Rebel. Competent Rebel is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen waarnaar verwezen wordt. Door gebruik te maken van de diensten en website van Competent Rebel, geef je aan akkoord te gaan met dit privacybeleid. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Competent Rebel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn erstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement.
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 5. Geen persoonsgegevens doorgevan aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Competent Rebel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit formulier. 

 

Verstrekken van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Competent Rebel wordt ue gevraagd om uw persoons- en contactgegevens te verstrekken (te denken valt aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssituatie of medische gegevens). Deze gegevens worden gebruikt om de diensten goed te kunnen aanbieden. 

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar Competent Rebel stuurt, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms vraagt Competent Rebel u om aanvullende persoonlijke gegevens die oor de betreffende situatie relevant zijn. Competent Rebel vraagt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en nooit om meer dan dat. Competent Rebel zorgt ervoor dat al uw gegevens op een veilige manier worden opgeslagen. 

 

Doeleinden

De informatie die verzameld wordt, gebruikt Competent Rebel alleen oor de doeleinden die beschreven staan in dit privacybeleid.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de diensten en website van Competent Rebel. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de diensten en website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Competent Rebel raadt u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren.

 

Verwerking van peroonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Competent Rebel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinden
 2. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 3. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Competent Rebel de olgende persoongegevens van uw vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel/Achternaam
 3. (Zakelijk) Telefoonnummer
 4. (Zakelijk) E-mailadres
 5. Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Competent Rebel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Competent Rebel verwerkt ten behoee van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelingen toestemming, afgifte visitekaartje en/of koppeling op LinkedIn. 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Competent Rebel de volgende persoonsgegevesn van u vragen:

 1. Voornaam
 2. Tussenvoegsel/Achternaam
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Website

Uw persoonsgegevens worden door Competent Rebel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van de financiële administratie. 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 

Een voorbeeld hiervan is dat de politite in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Een tweede voorbeeld is het doorgeven van persoonsgegevens bij bron- en contactonderzoek van de GGD indien ik of een van mijn gezinsleden positief getest wordt op Covid19. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger)

 

Bewaartermijn

Competent Rebel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 1. Alle personen die namens Competent Rebel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 3. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 4. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 5. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 6. Voor het rondmailen van persoonsgegevens wordt er gebruik gemaakt van de beveiligde omgeving van Zivver. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzake, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Competent Rebel coaching, begeleiding & advies

Contactpersoons: P.F. (Saskia) van der Velde

Chagallweg 20

1328 LE Almere

info@competentrebel.nl

Download
Download of print hier onze privacyverklaring
Privacyverklaring.pdf
Adobe Acrobat document 90.0 KB