Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 02/2021

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel: 02/2021

 

Om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen voor u en de zorgverlener, zijn voor u richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zullen als algemene voorwaarden (algemene leverings- en betalingsvoorwaarden) worden uiteengezet. De algemene voorwaarden en de zorgovereenkomst vormen de basis van de zorgverlening, zoals deze door Competent Rebel zal worden geleverd. Hierbij zullen de wettelijke bepalingen in acht worden genomen. 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Zorgverlener

De rechtspersoon, Competent Rebel, gevestigd op Chagallweg 20 te Almere, de zorgorganisatie die zich richt op 'begeleiding en ondersteuning van kinderen/jongeren of volwassenen met een speciale zorgvraag binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg'.

 

Zorgvrager/cliënt

Een natuurlijk persoon of (onderwijs)instelling die zorg aanvraagt of koppelt voor een cliënt, ouder dan 18 jaar of bij een kind jonger dan 18 jaar diens wettelijke vertegenwoordiger, die een overeenkomst heeft met zorgverlener teneinde zorg te ontvangen of deze reeds heeft ontvangen.

 

Budgethouder

Natuurlijke persoon die met een persoonsgebonden budget (PGB) zorg inkoopt bij een zorgverlener.

 

PGB

Persoonsgebonden budget dat wordt vrijgegeven aan budgethouder om zorg in te kopen bij een zorgverlener.

 

Overeenkomst

De behandelings- of begeleidingsovereenkomst.

 

Zorgverlener

De werkzame beroepsbeoefenaar die met de cliënt in het kader van de behandeling of begeleiding persoonlijk contact heeft en de zorg of dienst uitvoert. 

 

Begeleiding

Activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt, opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven.  Onder begeleiding valt ook ondersteuning. Hierop is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet van toepassing.

 

Naastbetrokkenen

Familie, partners vrienden of andere naasten van de cliënt.

 

Vertegenwoordiger

De (wettelijke) vertegenwoordiger van de cliënt als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden, voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of door middel van persoonlijke schriftelijke machtiging van de cliënt. 

 

Begeleidingsplan

Een in samenspraak met de cliënt opgesteld plan, waarin de algemene gegevens en het beeld van de cliënt, zijn beperkingen, mogelijkheden, behoeftes en wensen, doel, actieplan, evaluatie en rapportage aan de orde komen.

 

Dossier

De zorgverlener heeft de plicht een dossier in te richten met betrekking tot de zorg van de cliënt. In het dossier neemt hij gegevens op over de gezondheid van de cliënt, de verrichtingen, de verklaringen van de cliënt en bewaart hij gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Hieronder wordt ook het cliëntendossier verstaan.

 

Kwaliteitsstandaarden

Richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden, die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is.

 

Indicatiebesluit

Een verzekerde die in aanmerking wil komen voor Persoonsgebonden Budget moet hiervoor een aanvraag indienen bij het sociaal wijkteam van de betreffende Gemeente (Wmo), Jeugdgezondheidszorg (Jeugdwet) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indien het Wlz betreft.

 

Incident

Een gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de cliënt of zorgverlener heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

 

Beschikking

Het besluit waarin is vastgelegd en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de Jeugdwet, Wmo. Deze beschikking wordt afgegeven door het college van Burgemeesters en Wethouders van de betreffende Gemeente.

 

Duidelijke informatie

De cliënt heeft recht op informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over de zorg te kunnen maken. Alle informatie die aan de cliënt wordt erstrekt moet naar inhoud, vorm en op het moment  op een voor de cliënt geschikt niveau zijn. De zorgverlener gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Competent Rebel en cliënt worden gesloten of reeds zijn gesloten. 

 1. De algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van Competent Rebel en de zorgvrager/cliënt/budgethouder. 
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op (ambulante) begeleiding.
 3. Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen slechts met instemming van zowel Competent Rebel als de cliënt worden overgedragen aan derden. 
 4. Bij aanmelding of door de totstandkoming van een overeenkomst, aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwarden zijn slechts gelding, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 
 7. Indien Competent Rebel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Competent Rebel in enerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voor waarden te verlangen.

 

Artikel 3. Bekendmaking algemene voorwaarden

Competent Rebel maakt de algemene voorwaarden bekend via de website en deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek van de cliënt, licht Competent Rebel de voorwaarden toe.

 

Artikel 4. Aanbod en overeenkomst

Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst bepalen zorgverlener en cliënt in onderling overleg welke zorg het beste bij de cliënt past en wisselen zij informatie uit die relevant is voor de zorg. In ieder geval wordt besproken:

 

Zorgspecifieke informatie

De eventuele diagnose en wat het betekent om die diagnose te hebben, het doel, de kans op succes en de mogelijke risico's en eventuele neveneffecten, mede aan de hand van ervaringen van de cliënt.

- De naam van de verantwoordelijke zorgverlener en die van de andere betrokken zorgverleners

- De ervaring van de betrokken zorgverleners

- Overige aspecten zoals wachttijd en (aanvullende) kosten

 

Algemene informatie

De gang van zaken van het begeleidingsproces, zoals de intake, het opstellen van een eventueel begeleidingsplan, de zorgverlening en het maken van afspraken die betrekking hebben op de specifieke situatie van de cliënt. 

- Betaling voor kosten van aanvullende diensten, eigen risico en mogelijk niet vergoede zorg.

- De klachten- en geschillenregeling.

- De huisregels indien van toepassing.

- Omgang van de zorgverlener met naastbetrokkenen.

- Het privacyreglement, de privacyverklaring, het gebruik van de persoonsgegevens en over maatregelen voor privacy volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en per mei 2018 de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

- Naar aanleiding van het vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin de wensen en behoeften van beide partijen worden besproken en de cliënt kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst aan te willen gaan en zorgverlener redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de cliënt kan worden beantwoord, doet Competent Rebel een aanbod.

 1. De cliënt dient binnen twee weken op het aanbod te reageren. Bij niet reageren door de cliënt vervalt het aanbod.
 2. Indien de cliënt van het aanbod gebruik wil maken, ontvangt deze een zorgovereenkomst van Competent Rebel.
 3. Indien er een voor de financiering noodzakelijke verwijzing, indicatiebesluit is afgegeven dan wel een beschikking door de gemeente dient deze in bezit te zijn van Competent Rebel en gekoppeld aan een zorgtraject alvorens de begeleiding van start kan gaan
 4. Wijziging van de zorgovereenkomst kan gewijziged worden indien wettelijke maatregelen of soortgeijke regelingen dat verplichten: 

a de regels betreffende de financiering veranderen;

b de financieringsstroom verandert;

c u verhuist binnen/buiten het werkgebied van de zorgverlener.

 

Artikel 5. Plaatsing en toegankelijkheid

Competent Rebel houdt, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, rekening met individuele wensen van de cliënt en zijn/haar kind. Competent Rebel behoudt zich echter te allen tijden het recht voor om hiervan af te wijken indien de belangen van andere cliénten, Competent Rebel en/of de organisatie zich hier tegen zouden verzetten.

 1. Competent Rebel houdt zich te allen tijden het recht voor om een cliënt of zijn/haar kind van toekomstige deelname aan activiteiten/begeleiding uit te sluiten indien zijn/haar gedrag of problematiek hiertoe aanleiding geeft. Dit is uitsluitend ter beoordeling aan Competent Rebel.
 2. Indien de cliënt tijdens de begeleiding bij Competent Rebel ontoelaatbaar en/of agressief gedrag vertoont, dient de cliënt meteen te vertrekken of is Competent Rebel behoudens direct op te stappen. In dat geval bestaat er geen recht op teruggave van betaalde bedragen of vergoeding van de gemaakte kosten of de te factureren voorziene tijd van begeleiding.
 3. Competent Rebel behoudt zich tevens het recht voor om de cliënt of zijn/haar kind te weigeren voor de duur van een periode dat het kind door ziekte of anderszins een gezondheidsrisico vormt voor anderen.
 4. Competent Rebel kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen en/of bijwerkingen e.d. die ontstaan of voortvloeien uit door de ouders/verzorgers op hen verzoek verstrekte medicijnen aan cliënten
 5. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vertstrekken van de juiste medicatie met daarbij behorende informatie aan Competent Rebel
 6. Competent Rebel kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het door zorgverlener toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel op de voorgeschreven wijze.
 7. Pas na overhandiging van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel aan de zorgverlener, kan en zal Competent Rebel de verantwoordelijkheid dragen voor correcte medicijnverstrekking. In andere gevallen kan Competent Rebel niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, tijdige inname etc. 
 8. Verzorgers/ouders bijven te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van eventuele wijzigingen in de medicatie en/of wijze van verstrekking aan Competent Rebel. 

Artikel 6. Het opstellen van het begeleidingsplan

De zorgverlener doet, in overeenstemming met de professionele standaard, op basis van het overleg tussen zorgverlener en cliënt een voorstel voor een begeleidingsplan aan de cliënt.

 1. De zorgverlener biedt met voorafgaande instemming, de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het begeleidingsplan. 
 2. De zorgverlener begint de zorg nadat de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordier heeft ingestemd met het (voorlopige) begeleidingsplan.
 3. In acute situaties, waarbij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onmiddellijke begeleiding noodzakelijk is om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen, kan worden afgeweken van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel. Dit wordt gemotiveerd vastgelegd in het dossier. In dat geval vindt overleg plaats tussen zorgverlener en cliënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.
 4. Indien cliënt of zorgverlener afwijking van het begeleidingsplan noodzakelijk acht, vindt onderling overleg plaats. Het begeleidingsplan bevat in ieder geval:
 5. De doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt met inachtneming van de eventuele beschikking van de gemeente;

a. De wijze waarop de zorgverlener en de cliënt de gestelde doelen proberen te bereiken;

b. Wie voor verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners en wie de cliënt op de afstemming kan aanspreken;

c. De wijze waarop de cliënt zijn leven wenst in te reichten en de ondersteuning die cliënt daarbij van de zorgverlener zal ontvangen;

d. De frequentie waarmee de omstandigheden waaronder het begeleingsplan met de cliënt zal worden geëvalueerd en geactualiseerd, waarbij in geval van een nieuwe beschikking van de gemeente in ieder geval een evaluatie van het begeleidingsplan plaatsvindt. 

 

Artikel 7. Privacy

Voor het verlenen van verantwoorde zorg heeft Competent Rebel gegevens van u nodig. Competent Rebel registreert deze gegevens en beheert deze gegevens zorgvuldig. De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden niet zonder toestemming van u of diens vertegenwoordiger, doorgegeven aan anderen. Een uitzondering hierop zijn noodsituaties. Competent Rebel voldoet daarmee aan de verantwoordingsplicht van de wet AVG ingaande in mei 2018.

 

Ter bescherming van uw privacy hanteert Competent Rebel een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt onder meer uw recht op inzage in en geheimhouding van uw gegevens. Zorgverlener zal zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwachten van u eveneens dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van de zorgverlener.

 

Voor de in dit artikel bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald verantwoordingsplicht wet AVG.

 1. Voor de in dit artikel bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446-7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.

Artikel 8. Bewaren van gegevens

a. Het dossier bevat, naast het begeleidingsplan en de in de wet en regelgeving geregelde onderwerpen het volgende:

 1. In overleg met de cliënt en welke naasten bij de zorgverlening worden betrokken en/of over de zorgverlening worden geïnformeerd en de wijze waarop dat gebeurt en desgewenst welke personen juist niet. Hier dient schriftelijke toestemming voor worden gegeven. 
 2. De wensen en voorkeuren van de cliënt inclusief contra-indicaties voor zorginterventies.
 3. De voortgang van de zorgverlening.
 4. Incidenten en calamiteiten voor zover deze gevolgen hebben voor de zorgverlening en of gezondheidstoestand van de cliënt.
 5. Het dossier blijft gedurende de zorg ter beschikking van de cliënt. De cliënt heeft altijd recht op inzage en kan tegen betaling een kopie krijgen van het dossier. 

b. Bewaartermijn

Competent Rebel legt zorginhoudelijke gegevens over de cliënt of budgethouder vast. Deze gegevens blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn ter beschikking van zowel Competent Rebel als de cliënt/budgethouder. De cliënt/budgethouder biedt hiertoe Competent Rebel op diens verzoek de mogelijkheid om een kopie van de gegevens te maken. 

 1. Bij beëindigen van de overeenkomst bewaren de cliënt/budgethouder en Competent Rebel ieder een exemplaar van de gegevens bedoeld in lid a. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijnen en de rechten van cliënt/budgethouder ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de AVG. 

Artikel 9. Gegevensverstrekking en verlening van inzage door Competent Rebel aan derden

Competent Rebel verstrekt zonder toestemming van cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting. 

 1. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
 2. Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakleijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden.
  a. De vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken. 
 3. Na overlijden van de cliënt geeft Competent Rebel desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke gegevens aan de nabesteaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.
 4. Bij gescheiden ouders met beiden hoofdelijk gezag is door beide ouders toestemming voor de begeleiding noodzakelijk, welke middels een toestemmingsformulier dient te worden gegeven.

Artikel 10. Kwaliteit van de zorg 

Zorgverlener staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Alle professionals die geregistreerd zijn bij het SKJ moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard. 

Het beroepsmatig handelen van alle jeugdhulpverleners en -beschermers in het sociaal werk staat vastgelegd in de Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional. Deze staat als zelfstandige beroepscode naast de wet- en regelgeving en organisatorische kaders als een praktisch te gebruiken en te toetsen etische leidraad voor de jeugd- en gezinsprofessional.

Om het beroepsmatig handelen van de professionals te toetsen, heet SKJ een eigen tuchtreglement waar de professionele standaard (geldende voorschriften, beroepscode, richtlijnen en veldnormen) van de beroepsvereniging BPSW onder valt. 

 

Artikel 11. Gedragsnormen

Competent Rebel tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor de zorgverlener.

 1. Competent Rebel hanteert een gedragscode waarin deze en andere uitgangspunten t.a.v. de bejegening beschreven staat. Bij de omgang met de cliënt dient zorgverlener zich aan deze gedragsvode te houden. ls de zorgverlener zich niet aan deze gedragscode houdt, kunt u een klacht indienen.
 2. Als de cliënt in strijd met de algemene gedragsnomen handelt, kan de dienstverlening met onmiddelijke ingang worden beëindigd en de zorgovereenkomst met u worden opgezegd.
 3. Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op verzoek van de zorgverlener met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs en overlegt de gegevens van zijn zorgverzekeraar, het indicatiebesluit of de beschikking. De zorgverlener zal hiervan een kopie in het dossier opnemen.
 4. Kan de cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs en of verzekeringsgegevens of de beschikking niet tonen, dan is de zorgverlener gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst niet te starten totdat de cliënt de noodzakelijke gegevens heeft overgelegd, tenzij onmiddellijke begeleiding noodzakelijk is. 
 5. Indien de zorg plaatsvindt in het huis van de cliënt, biedt de cliënt alle noodzakelijke medewerking om de zorgverlener in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden en de op dat moment geldende maatregelen om gezondheidsrisico's uit te sluiten. 
 6. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van eigendommen te voorkomen. Competent Rebel kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade aan of vermissing van meegebrachte eigendommen. 

Artikel 12. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen Competent Rebel en cliënt wordt steeds aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 1. De overeenkomst kan schriftelijk, met redenen, door zowel de cliënt als de zorgverlener worden opgezegd met de opzegtermijn van minimaal 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de dag waarop Competent Rebel of cliënt de opzegging ontvangt. 
 2. Competent Rebel is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of naar maatstaven van redelijkheid of billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 3. Indien een indicerende instantie beslist dat cliënt geen recht meer heeft op een toegekend budget of indien een kind/jongere overlijdt, dan kan de overeenkomst direct worden opgezegd zonder dat verdere kosten verbonden zijn aan annulering van toekomstige activiteiten.

Artikel 13. Opschorting

Competent Rebel is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 1. Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. De financiering, de verwijzing, de indicatie of een geldende beschikking voor de zorg komt te ontbreken.
 3. Competent Rebel, na het sluiten van de overeenkomst, kennis heeft genomen van omstandigheden die goede gronden geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk kan/zal nakomen. De opschorting is dan slechts gerechtvaardigd voor zover de tekortkoming dat toelaat. 
 4. De cliënt zodanige ernstige strafbare feiten begaat die een duidelijke weerslag hebben op de relatie met de zorgverlener, dat het voortduren van de overeenkomst niet langer in redelijkheid van de zorgverlener kan worden gevergd.
 5. Door toedoen van naastbetrokkenen van de cliënt ernstige spanningen met de zorgverlener ontstaat, waardoor voortzetting van zorgvuldige zorg wordt bemoeilijkt.
 6. Indien de zorgvraag van de cliënt dusdanig verandert, dat het niet meer van de zorgverlener kan worden verlangd dat zij de zorg verleent zoals is overeengekomen in het begeleidingsplan.

Artikel 14. Afmelden en annuleren

Afmelden voor begeleiding dient minimaal 48 uur van te voren gedaan te worden bij de zorgverlener. Wanneer u zich voor (ambulante) begeleiding afmeldt, wordt het geheel aantal uren berekend dat de zorgverlener bij u zou werken.

 1. Wanneer de zorgverlener voor een dichte deur staat bij u of er is geen afmelding geweest, wordt het geheel aantal uren berekend dat de zorgverlener bij u zou werken.
 2. Bij afname van een traject-pakket voor begeleiding wordt er gerekend op de cliënt en vindt er geen restitutie plaats wanneer de cliënt onverhoopts niet kan of afwezig is.
 3. Bij afwezigheid door ziekte bij de cliënt vindt bij een traject-pakket voor begeleiding geen restitutie plaats. Er zal wel altijd gekeken worden naar maatwerk in de vorm van online begeleiding.
 4. Het is niet vanzelfsprekend dat afspraken die worden afgemeld alsnog kunnen worden ingehaald of herpland in dezelfde week. Het kan zijn dat de cliënt de eerstvolgende afspraak dan op het volgende afspraakmoment heeft.

Artikel 15. Tarieven

De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over het tarief van diensten van Competent Rebel. Hier wordt de cliënt schriftelijk van op de hoogte gesteld. 

 1. Tussentijds opgelegde tariefwijzigingen door het Zorgkantoor of Gemeente, leiden niet automatisch tot een wijziging van de gehanteerde tarieven van Competent Rebel. De tarieven van Competent Rebel zijn bepalend voor de financiële verplichtingen van de cliënt jegens Competent Rebel.
 2. Bij een schriftelijk verzoek van cliënt voor verlaging van het tarief ten gevolge van bepalingen bij lid 1. zal bij goedkeuring door Competent Rebel altijd minimaal een maand 'opzegtermijn' zijn voor het verlaagde tarief zou ingaan. Competent Rebel is nooit verplicht de gehanteerde tarieven om deze reden te verlagen.

Artikel 16. Betaling en niet tijdige betaling

De cliënt verplicht zich tot het betalen van het volledige tarief voor de overeengekomen zorg en diensten, dan wel tijdig de facturen aan te leveren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

 1. Voor de vooraf overeengekomen door de zorgverlener in rekening te brengen (aanvullende) kosten van zorg en diensten, stuurt de zorgverlener een duidelijk en gespecificeerde factuur aan de cliënt, met daarin opgenomen de betalingstermijn van 14 dagen. 
 2. Bij betaling van een vast maandtarief bij afname van een traject-pakket voor begeleiding wordt de factuur verstuurd halverwege de lopende maand en wordt deze voor de 1e van de nieuwe maand betaald te zijn. Betaling geschiedt achteraf. 
 3. Indien anders is overeengekomen, dient een factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door storting of overmaking op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 4. Competent Rebel stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen zeven dagen na dagtekening van de herinnering de factuur alsnog te betalen.
 5. Indien niet tijdig of niet volledig wordt betaald, is de cliënt in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist. Competent Rebel is tevens bevoegd om per direct en zonder tussenkomst van een rechter de overeenkomst met de cliënt te ontbinden.
 6. Onverminderd zijn/haar overige verplichtingen, is de cliënt zowel buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten als wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De incassokosten en de rente die Competent Rebel berekend komen overeen met hetgeen in de wet geregeld is. 
 7. Wanneer zorgverlener cliënt of zijn/haar kind vervoert, worden de tijd en kilometers in rekening gebracht. De kilometervergoeding bedraagt dan € 0,19 per gereden kilometer.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

De cliënt is wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem/haar of zijn/haar kind.

De cliënt of zijn/haar kind dient WA-verzekerd te zijn.

 1. Competent Rebel spant zich in om alle zorg en diensten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden, dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt. Competent Rebel aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 2. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Competent Rebel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Competent Rebel wordt verstrekt. Dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen in de cliëntgegevens en wijzigingen in het indicatiebesluit. Competent Rebel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Competent Rebel is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Competent Rebel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van cliënt of zijn/haar kind.

Artikel 18. Klachtenregeling

Competent Rebel beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

 1. In het kader van en behoudens de reikwijdte van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) wijst Competent Rebel één of meer daartoe geschikt te achten personen aan die een klager op diens verzoek van advies kan dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

 

Artikel 19. Geschillencommissie

De cliënt kan in het kader van zorg omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet naar de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) indien de behandeling of begeleiding van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de cliënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de cliënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de zorgverlener in het kader van de zorgverlening bij de zorgverlener indient. 

 1. De geschillencommissie kan een schadevergoeding toekennen voor persoons- of zaakschade. 

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Competent Rebel en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21. In werking treden algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden treden in werking op de datum waarop ze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en gelden voor onbepaalde tijd. Competent Rebel kan deze algemene voorwaarden wijzigen, waarna ze opnieuw worden vastgesteld en bekend gemaakt op een nader te bepalen tijdstip.

 

Artikel 22. Slotbepaling

In alle gevallen waar deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing bij Competent Rebel. 

 

Download
U kunt hier onze Algemene Voorwaarden downloaden of printen
Algemene voorwaarden Competent Rebel v2
Adobe Acrobat document 146.9 KB